Låna 5000 kronor och betala tillbaka inom 30 dagar

Har du fyllt 18 år, har en årsinkomst överstigande 150.000 kronor och saknar betalningsanmärkningar kan du låna 5.000 kronor.

Efter godkänd ansökan utbetalas beloppet inom 3-4 dagar till angivet bank-konto och skall återbetalas inom 30 dagar.

Utbetalningar sker normalt på tisdagar och fredagar.

Lånebelopp5000 SEK
Uppl.avg395 SEK
Ränta1005 SEK
Nom. ränta20.1 %
Eff. ränta1918 %
Totalt6400 SEK

Vi tar inte emot fler ansökningar idag. Välkommen tillbaka i morgon.

Allmänna villkor

Blåsboda finans AB erbjuder korttidslån till privatpersoner. Blåsboda finans använder Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Aktuella räntor och kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst.

Lån

Efter ansökan kan låntagaren beviljas lån. Blåsboda finans betalar ut lånet till av låntagaren angivet bank-konto. Efter beviljat lån kan nytt lån inte sökas under de närmaste 90 dagarna.

Återbetalning

Hela lånet samt ränta och kostnader ska betalas inom 30 dagar på förfallodagen genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Blåsboda finans anvisar. Förfallodag och belopp anges vid lånetillfället samt står på fakturan. För sen återbetalning kan påverka möjligheten att få låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga de avgifter och räntor som vid var tid uppges vid ansökningstillfället.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om lånet inte återbetalas i tid, har Blåsboda finans rätt att ta ut dröjsmålsränta (2.5% per månad) på det förfallna beloppet inkl. upplupna avgifter till dess att full betalning har skett. Blåsboda finans har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr per påminnelse.

Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse har Blåsboda finans rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

Förtidslösen och ångerrätt

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning har Blåsboda finans rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in den avtalade uppläggningsavgiften (vilken framgår av standardiserad europeisk konsumentkreditinformation) samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen.

Om låntagaren betalar tillbaka för mycket ska Blåsboda finans inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet om det överstiger tio kronor.

I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet skall detta meddelas Blåsboda finans skriftligen eller via e-post till blasbodafinans@gmail.com inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks. Låntagaren skall snarast och senast inom 30 dagar efter att låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka lånebeloppet och sända tillbaka det material som låntagaren har erhållit från Blåsboda finans.

Om Blåsboda finans med anledning av kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas, är konsumenten skyldig att ersätta Blåsboda finans för denna. Ångerfristen börjar löpa när kunden fått information om ångerrätten enligt dessa avtalsvillkor.

Överlåtelse av kredit

Låntagaren får inte överlåta lånet utan skriftligt medgivande från Blåsboda finans. Blåsboda finans har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.

Ändring av kontaktuppgifter

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Blåsboda finans om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

Meddelande

Meddelande som Blåsboda finans sänder med brev till låntagaren skall anses ha nått låntagaren senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress låntagaren anget i låneansökan. Meddelande som Blåsboda finans sänder med SMS till låntagaren skall anses ha nått låntagaren senast sju dagar efter avsändandet om SMS:et sänts till låntagarens av Blåsboda finans senast kända mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Blåsboda finans tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda låntagarens integritet och personuppgifter. Blåsboda finans behandlar låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter och lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Blåsboda finans samarbetspartners som t ex fakturabolag eller inkassobolag. Blåsboda finans har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Blåsboda finans har rätt att genomföra en kreditupplysning av kund. Genom att låntagaren accepterar villkoren ger låntagaren sitt samtycke till att Blåsboda finans får behandla låntagarens uppgifter i enlighet med denna punkt.

Missbruk m.m.

Blåsboda finans kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga förutsättningar. Blåsboda finans har rätt att polisanmäla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Begränsning av Blåsboda finans ansvar

Blåsboda finans ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Blåsboda finans är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure).

Klagomål och tvister

Klagomål sker genom skriftligt meddelande till Blåsboda finans AB. Låntagaren kan vid missnöje med Blåsboda finans hantering också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-555 017 00.

Vi tar inte emot fler ansökningar idag. Välkommen tillbaka i morgon.